ตอนสตารทรถยนตถาเราลองบดกญแจชาๆ จะพบวา มนมขนตางๆ ประมาณ 3 ขน ดวยกน คอ acc on และ start แตไมควรทจะบดกญแจรวดเดยวเพอสตารท. ปญหาหนงของรถรน Honda Jazz Honda City ZX หรอ […]