บตรโดยสาร MRT และ MRT Plus ใชเดนทางในระบบรถไฟฟามหานคร สายเฉลมรชมงคล สายสนำเงน และสายฉลองรชธรรม สายสมวง โดยสามารถสะสมมลคาไวเพอ. สำหรบรถไฟฟาสายสมวงนน กอนหนานมปญหาเกยวกบการเชอมตอกบสถานรถไฟใตดน ทำใหเวลาไปถงสดสถานปลายทางทบางซอแลว ก. เตร ยมอะไรบ าง สำหร บผ […]