ยนไมมแฮรคทงดจายหน 3 ป เรม. เครองบนโดยสารไอพนบนดวยอตราเรวเฉลย 800 กโลเมตรตอชวโมง จงหาวาในระยะทาง 5200 กโลเมตร จะตองใชเวลาบนนานกชวโมง กนาท ก. Cnc สป นเด ล มอเตอร Spindle Motor […]