รถยนตทยนยอมใหใช โดยท าเปน นโยบาย และมระเบยบบรษทก าหนดไว. บนทกบญช คอ การบนทกบญชดานเดบต หรอ. ไลฟ สด บรรยากาศการประม ลรถยนต และบ กไบค คร งท 816 ว […]

รถยนตกระบะบรรทก ประเภทรถยนตสวนบคคล 2 ประต มทนงหลงคนขบSpace Cab โดยไมไดทำการดดแปลงหรอตกแตงใดๆ เพอใชประกอบกจการโดยจด. รถยนตนงสวนบคคลไมเกน 7 คน รย1 อายไมเกน 7 ป. ส นเช อรถเเลกเง น Tisco […]