เครองบน F-15 Eagle มความสามารถในการบนทมากกวา 25 มค หรอราวๆ 1650 ไมล หรอ 2655 กโลเมตร. Nationals to enter Taiwan and transittransfer service at […]