สาระนาร Around The World No8ตอน ทำไมเครองบนถงบนไดโดย Assavarak Chanprathetขอบคณ. ดรายละเอยดได ในหวเรอง อะไรทำใหเครองบนบนได การทจะทำใหปกเครองบนเคลอนทผานอากาศ แนนอนตวเครองบนตองเคลอนท. การบ นไทยจ ดโปรเท ยวบ นร ปห วใจ […]