ตางๆ เปนกรณพเศษสำหรบลกคาผซอรถยนตนสสน โดยไดคดเลอกบรษทประกนภย. หนาทของบรการหลงการขายกคอการแกปญหาใหลกคา ยกตวอยางเชนกรณทสนคาใชงานยาก ตองมการซอมแซม เชน การซอบาน ซอรถ หรอ. เด ยวก อน ย งไม ได น งเลย ล กค […]