หากมองในแงราคา ตองยอมรบวาผทจะใชบรการเครองบนสวนตวไดจะตองมฐานะในระดบหนง ยกเวนในสหรฐฯทคาบรการอยในระดบทคน. ทงหมดนเพราะไวรสโคโรนา ลกคาทใชเครองบนสวนตวของเรามาใชบรการตามปกต แตทเพมขนมากสวนใหญมาจากคนทไมเคยใช. โปรลดแร ง ราคาหย ดใจ ต วจอร เจ ย ฟ ลเซอร ว ส เร มต […]