พออานขาวพาดหวแบบนทไรแลวทำใหคดทกท คอ พอบอกวาไมมวนลมน เหนตอนจบไปไมรอดทกราย แตสำหรบ Boeing ทเปนผผลตเครองบนเชง. ซาบ เอบ เนนการผลตเครองบนรบ โดยปจจบนเปนรน ยาส 39 เขาประจำการในสวเดนและเชก กำลงทยอยสงมอบใหกบฮงการและ. ไทยเว ยตเจ ทเป ดเส นทางใหม […]