สดทายกคอการเรยกชอครบ ถาใหเดาแบบองหลกการกคอ DA42 Twin Star นาจะมชอวา บฝ20 หรอเครองบนฝกแบบท 20 และ ATR-72-500 กนาจะมชอวา บล15. โดยเครองบนลำแรกทกลบมาถงสนามบนดอนเมอง คอ เครองบนลำเลยงแบบท 8 หมายเลข 0323 เมอวนท […]