เพชรบร ทระลกสรางศาลาการเปรยญ เนอทองแดงรมดำ สวยๆ สงตามรป รบประกนพระแท ตลอดชพ ครบผม. วดมหาบศย แมนาคพระโขนง Wat Maha But Mae Nak Prakhanong. ป กพ นโดย Freya […]