เทยวชมความงามของธรรมชาตในจงหวดอาคตะ โดยรถไฟโลคอลสายอาคตะไนรค Akita Nairiku Line สดชลลทถกขนานนามวา รถไฟแหงรอยยม. Maoshan – ภเขาเหมาซา 2021 บรรยายไทย Dream Hunting – นกลาฆาฝน 2020 บรรยายไทย Killer Shark […]