รถไฟฟาสายสมวงปจจบนเปดใหบรการแลวในชวงสถานเตาปน-คลองบางไผ ระยะทางประมาณ 23 กโลเมตร ซงมจดเชอมตอกบสายสนำเงนบรเวณ. รฟมเผยไทมไลนประมลรถไฟฟาสายสสมบางขนนนท-มนบร ตงแตขายซองวนแรกกอนประกาศลม 3กพ64 เดนหนาเรมกระบวนการสรรหาเอกชนใหมด. ถนนเส นก วยเต ยว ศ ลปว ฒนธรรมฉบ บพ เศษ โดย ย […]