หาดบางแสน เปนเมองทองเทยวชายทะเลทไดรบความนยมอยางตอเนองทงจากชาวไทย และชาวตางชาต ตงอยไมไกลจากกรงเทพฯ ขบรถเพลนๆ. ชลบร 20130 เบอรโทรศพท. ท พ กบางแสน 10 ท พ ก บ านเป นหล ง บางแสน […]