กปตนซบาสะ Golden-23 เลม1-12 หนงสอการตน สภาพด ราคาถก 990 ขายแลว 2 ชน. หนงสอรานเชา สภาพด มปม มแมก หอปก มรอยเทป กระดาษเหลองตามเวลา สภาพดประมาน 90-99 การตน […]

36Kr สอของจน รายงานวา Didi ไดใชสทธ Veto หรอยบยง การระดมทนรอบใหมของ อาลบาบา ในทประชมการระดมทนใหกบ Ofo แมทางโฆษกของ Didi จะออกมา. Alibaba มผผลตทมคณภาพ ซพพลายเออร ผสงออก ผนำเขา ผซอ […]