ป กพ นโดย มหาราช อโศก ใน ความร ส ก คำคมการใช ช ว ต คำคมท ใช จร ง คำคม