พบกบสดยอดเทคโนโลยทอยแคเออมจากพวงมาลยของคณดวย BMW ConnectedDrive Services Apps ทจะชวยใหคณควบคมทกอยางดวยการเชอมตอกบสงทคณ. BMW X1 2021 รถยนต Sports Activity Vehicle รนปรบโฉมน มาพรอมกบรปลกษณภายนอกทแขงแกรงบกบนยงขน รปทรงของ BMW X1 ชดเจนโดดเดนกวาเคย โดยการ. […]