โรงงานปดกจการกวา 719 แหง แรงงานเกอบ 30000 คนเควง สญเงนลงทน 41 หมนลาน อาหาร-พลาสตก-โลหะ อวมสด มาตรการลอกดาวนรานอาหาร-โรงแรม ทบ. ปดฉากเชฟโรเลตในไทยปลายป 63 gm เผยกำไรฮวบ จนซอกจการ ตกงาน 15 […]