ขณะท รถไฟฟา mrt สายสนำเงนมความจำเปนตองปดใหบรการใน 5 สถานไดแก 1. รถไฟฟาใตดน mrt บทเอส แอรพอรต ลงก แจงปดใหบรการทกสถานแลว หลงมอบประกาศชมนมบรเวณสถานรถไฟฟาทกแหง วนท 17 ตลาคม 2563. แนวข อสอบ […]