รถยนตไฟฟาทจะนำเขามาเปดตว คาดวาเปน Weltmeister EX5 มกำลงจากมอเตอรไฟฟา 215 แรงมา และแรงบด 315 นวตน-เมตร แบงเปน 3 รนยอย. สถานชารจรถไฟฟา ปตทชยพฤกษ ไดทดลองพฒนาสถานประจไฟฟาตนแบบ 4 แหงมาแลว. Emperor Auto […]