จกรยานเสอภเขา KAZE ZERO เฟรมอลเบา ลอ 275 เกยร Shimano รน Deore 310 สปด ป 2021 1295000 บาท. เหมาะสำหรบ ผทมเนอทจำกด เชน ปนจกรยานไปทำงานเอาจกรยานพบไวใตโตะ. […]

กฬาปนจกรยานเสอภเขานนเปนกฬาทตองใชความสามารถหลายดาน ฝนและยอดเนนเปนสงทเราไมสามารถหลกเลยงได ทำใหระดบความฟต. จกรยานเสอภเขา Mountain Bicycle เปนจกรยานทไดรบความนยมสงสด เหนอกวาจกรยานประเภทอนๆ ใชงานงาย เหมาะกบการใชงานทวไป ไมวาจะปนไป. ราคาถ ก เบา363กร มเทปคาสเซ ต11ความเร ว11 50คร งจ กรยานc […]