วนท 12 กพ64 Cadena SER สอดงของสเปนรายงานวา เฟรนานโด อลอนโซ อดตแชมปโลกเอฟวน 2 สมย ประสบอบตเหตถกรถชน ระหวางกำลงปนจกรยานเพอ. จกรยาน โตเกยวไบค เนนการออกแบบมาเพอใชงานขในเมองหรอใชงานเปนประจำ และใหความรสกทดขณะ. Cycling Girls Hot […]