สำหรบฟงกชนการปนจกรยานนน ตองบอกใหทราบกอนวา เครองปนแบบ Air bike นน จะไมไดใหความสมทในการปน รวมถงนำหนกในการปน. มอเตอรจกรยานไฟฟา นำไปปนไฟเพอนำไปประยกต เปนกงหนลม กงหนนำ หรอจกรยานผลตไฟฟา. How To Make Free Energy Generator 220v […]