เบรกขนราคารถไฟฟาสายสเขยวเปน 104 บาท ช สรางภาระแกประชาชน ควรกดใหไมเกน 42 บาทแบบสายอน ๆ ดวยซำ. สำหรบการปรบขนคาโดยสารของ รถไฟฟาใตดน หรอ mrt สายสนำเงนในครงนจะมผลตงแตวนท 1 มค64-2 กค65 สงผลใหอตราคาโดยสารเรมตน. Uniqlo […]