โดยรานคาจะสงมาใหทางพสด เลยเกดความสงสยวา ผมเองจะสามารถประกอบจกรยานเองไดหรอเปลา ไมทราบวา. ขบเคลอนดวยพลงไฟฟา สบายแรงไมตองปนเอง จกรยานรนน สามารถเลอกปน หรอนงสบาย ๆ ดวยระบบไฟฟา ถาเปนระบบปนพรอมไฟฟา ความ. Mindbike จ กรยานท ประกอบข นด วยช นส […]