ประกาศกรมศลกากร ท 1132561 เรอง หลกเกณฑ วธการ และเงอนไข การเปลยนแปลงประเภทกจการของผไดรบใบอนญาตประกอบกจการในเขตปลอดอากร. การเลกกจการนนไมใชเรองยงยากเลย เพยงแคยนเอกสารและทำตามระเบยบ ไมจกจกทมาพรอมสารพนปญหา. ว นป ยมหาราช ตรงก บ ว นท 23 ต […]