จน คอหนงในยกษใหญทางเศรษฐกจของโลก นอกจากภาษา ศลปวฒนธรรมและวรรณคดททกคนตางรจกด จนยงผานประวตศาสตรทยาวนานถง 5000. สามกก เซนโกค ประวตศาสตรจน ญปน เพจทรวมเรองราวในประวตศาสตรยคสงคราม. Box Set สามก กฉบ บสน กท ส ดในโลก 2020 […]