อยากไดเวบทมรปไหเสพเยอะๆๆอะคะ หรอใครมรปมคาสะจาก attack on titan เนยนโกะเซนเซย อาสนะ จาก SAO รบกวนโพสลงจะเปนพระคณอยางมากคะ ขอบคณ. Review ฆาตกรรมนางาซาก บอกเลยวาเลมนสะดดตาสะดดใจเปนทสด ทำปกออกมาไดสวยมาก ไมอานคงไมไดแลว เลมนเปน 1 ใน อาซาม […]