ในคลปน เราจะมาพดถงผลประกอบการ ของ MG Sales ประเทศไทย และ SAIC Motor-CP 2 บรษทพนธมตร ททำตลาดรถยนต ภายใตแบรนด MG ในเมองไทย วา 5-6 ปทผานมา. เชคราคารถยนต เอมจ […]