ใหมแหงเทคโนโลยทหลายคนนำมาใชเพอประโยชนตางๆ มากมาย ซงจรงๆ. แลวกรอ transit อก 2 ชม. กล า บ า ลอง เข ยนน ยายตอนไปเท ยว 5 ว น […]

งานวจยเรอง อนาคตของรถยนตไฟฟาในเอเชยตะวนออกเฉยงใต The Future of Electrified Vehicles จดทำขนโดยบรษท ฟรอสต แอนด ซลลแวน เมอเดอนกนยายน 2563 ในหก. มราคาถก ตวอยางรถยนตไฟฟารนหนง มแบตเตอร 30kWh คาไฟ 45 […]

10 ประโยชนของการปนจกรยาน เผยแพรครงแรก 28 มค. อนดบ 1 ผนำเขาเครองออกกำลงกายในประเทศไทย ครบทกรป. เคร องซ กผ าจ กรยานป นออกกำล งกาย ไอเด ย เทคโนโลย ห […]