คาขาดประโยชนจากการใชรถยนต 800 บาทตอวน ตงแตวนท 1 มนาคม 2559 ถง วนท 30 มนาคม 2559 เปนจำนวน 30 วน รวม 24000 บาท. รถยนตพลงงานไฟฟานนจดอยในประเภทรถยนตทมราคาสงถงสงมาก เชน […]

10 ประโยชนของการปนจกรยาน เผยแพรครงแรก 28 มค. ผมไมคอยขจกรยานตากแดด แตแขนผมกเรมมสองส ขนาดทากนแดด ตดผากนยวทำปลอก. ออกกำล งกายแล วส ขภาพด แถมห นสวย น กก ฬา ป นจ […]

ใหมแหงเทคโนโลยทหลายคนนำมาใชเพอประโยชนตางๆ มากมาย ซงจรงๆ. แลวกรอ transit อก 2 ชม. กล า บ า ลอง เข ยนน ยายตอนไปเท ยว 5 ว น […]

งานวจยเรอง อนาคตของรถยนตไฟฟาในเอเชยตะวนออกเฉยงใต The Future of Electrified Vehicles จดทำขนโดยบรษท ฟรอสต แอนด ซลลแวน เมอเดอนกนยายน 2563 ในหก. มราคาถก ตวอยางรถยนตไฟฟารนหนง มแบตเตอร 30kWh คาไฟ 45 […]

10 ประโยชนของการปนจกรยาน เผยแพรครงแรก 28 มค. อนดบ 1 ผนำเขาเครองออกกำลงกายในประเทศไทย ครบทกรป. เคร องซ กผ าจ กรยานป นออกกำล งกาย ไอเด ย เทคโนโลย ห […]