ฉนมอาการปวดหว ดงนน วนนฉนตองโทรไปลาปวย รคำศพทแลวอยาลมฝกใชกนบอยๆนะครบ ฝกพดบอยๆสวนวนลาไมตองใชจรงกได. รวมคำศพทภาษาองกฤษ อาการปวย Symptoms Vocabularies 1. Freelance Prohibited From Sickness Rest And From Loving The Doctor […]