ตอมาเปนสวนของเนอหาจดหมาย ใหยอหนาเขาไปเลกนอย แลวเรมเขยนวาเราตองการลาอนเนองมาจากสาเหตอะไร เจบปวย หรอลากจไปทำ. การใชคำตาง ๆ เขยนจดหมายลาคร คำขนตนและคำลงทาย. แบบทดสอบ แบบฝ กห ด แบบทดสอบท ายบทเร ยน ป 5 ว ชาภาษาไทย […]

Microsoft Office Word 2013 จดหมายพกรอน จดหมายลา จดหมายลากจ จดหมายลาปวย ฟอรมพกรอนใบลาปวย ฟอรมลากจ ฟอรมลาปวย วธเขยน. เรองท1ตวอยางการเขยนจดหมายลาปวยสนๆภาษาองกฤษ July 4 2014. ป กพ นโดย Chulaluk […]

จดหมายลาคร มความสำคญอยางไร จดหมายลาคร เปนการเขยนหนงสอเพอบอกกลาวหรอแจงวดถประสงคหรอเหตจำเปนทจะตองหยดเรยน. กระผมจงขออนญาตลาปวย เปนเวลา 3. ส ญล กษณ Flowchart ความหมายและว ธ ใช เข ยนผ งงาน Share ส ญล […]

เขยนท วนท เดอน พศ. 1 หนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 08097ว 1757 ลงวนท 26 พฤษภาคม 2549 เรองซกซอมแนวทางปฏบตตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการลาของผบรหาร. พลายงาม ม ตำแหน งทางราชการเป นจม […]

Microsoft Office Word 2013 จดหมายพกรอน จดหมายลา จดหมายลากจ จดหมายลาปวย ฟอรมพกรอนใบลาปวย ฟอรมลากจ ฟอรมลาปวย วธเขยน. คอคณยายผมปวยเปนมะเรงระยะสดทาย แลวผมจะกลบไทยไปดใจทานแลวกจดการเรองศพใหเรยบรอย แลวทนตองเขยนจดหมายลาใหหวหนา. ป กพ นโดย ลาจ โมนาลา […]

แบบใบลาปวย ลากจสวนตว ลาคลอดบตร Form for Sick Leave Personal Leave Maternity Leave 14177. สอนภาษาองกฤษเรองการเขยนอเมล email เปนภาษาองกฤษ บทเรยนภาษาองกฤษบทน อตนอมร รวบรวมประโยคทจำเปนตองใช แตผเรยนภาษาองกฤษอาจ. Https […]

ลำใสอกเสบ จงไมสามารถมาเรยนได จงขอลาปวยเปนเวลา ๕ วน คอ. 19 มถนายน 2562 โดย ปารชาต บญเอก 10875. ศบค แถลง ไทยเส ยช ว ตจากโคว ด […]

เธอรบ พด โดยไมปลอยใหผมไดซกถาม เธอบอกวาปวยเปนอมพฤกษ-อมพาต มารวม ๑๐ ป ขาลบ ตะโพกลบ ไหลซายหอย เดนเอยงเซไป. New model 2020 จกรยาน. Review ร กษาด วยการใช เคร […]