ปอรเชซงเสยชวตไปแลวตงแตเดอนมกราคม 1915 ปจจบนปอรเชมโรงงานผลตรถยนตอยเพยงแหงเดยว ตงอยทเมองชตททการท เยอรมน. ปอรเช ไทคานน 4 ครอส ทวรสโม ใหม The new Taycan 4 Cross Turismo ราคาเรมตน 669 ลานบาท […]