จะซอตวไปรถไฟไปเชยงใหม ชนสอง เตยงลางตองกดอนไหนครบ คอผมอยากขนขบวนใหมคอขบวนท 9 ถกไหมครบ พอเขาไปแลวกลบมเลอกตามน. พนกงานการเดนรถ 5 งานเดนรถแขวงกรงเทพ กองจดการเดนรถเขต 1 ศนยกรงเทพปรมณฑลและภาคตะวนออก ฝายการเดนรถ การรถไฟแหงประเทศไทย. Image Result For ภาพ วาด […]