๑ พรอมกนนผมขออนญาตสงเอกสารเกยวกบการพฒนาสนคามาใหดเผอจะเปน ประโยชนกบสมาชก ๒. การเขยนจดหมายลาลาครเปนการเขยน ตนไมสามารถมาเรยนได จำเปนตองหยดเรยน. ก ก ก ก ก1 ก ก ก ก การศ กษา เปดปฏบตการเยยมบาน ลดจดหมายลาคร […]

4 เรอง การเขยนจดหมาย —-. 1 start using it 2 get dressed 3 stop using it 4 wash the dishes In […]

ป55 เขยนจดหมายถง ผปกครองและญาต การเขยนจดหมายถง ผปกครองและญาต ตอง ใชภาษาทสภาพ แสดง ถงความเคารพให. แนวขอสอบ ภาษาไทย ชน ป. สร ปคณ ต ม 1 Google ไดรฟ […]