การ ไป ผง ซ Pingxi Taipei ไทเป Taiwan Cities Taiwan Travel พาไปเทยวเสนทางรถไฟสายผงซ แลนดมารคยอดฮต เสนทางสายโรแมนตกในไตหวน. เสนทางรถไฟสายเกาผงซ Pingxi Line 平溪線 เสนทางสายรถไฟสายสนๆ ทยงคงความเปนอดตทงในสวนของอาคารบานเรอนและสถานรถไฟไวไดเปนอยางด. […]