โครงการรถไฟฟาสายสนำเงน ระยะทางรวม 48 กม. วนน LivingPop จะมาสรปใหทกทานไดรกนครบ วาในป 2563-2564 น จะมรถไฟฟาสายไหนใน กทม. แบบบ านช นเด ยว โทนส อบอ น พร […]