2563 บทลงโทษคาปรบจราจรลาสด ตามการประกาศของสำนกงานตำรวจแหงชาต กำหนดจำนวนคาปรบสำหรบความผดตาม. รถจกรยานยนตพวงขาง ตำรวจ เผยกรณหญงชาว จชมพร สง. หน มอ ดคล ปประจานมอเตอร ไซค ว งบนเลนจ กรยาน เด อดร อนประชาชนต […]