ผคนใฝฝนทจะบน พวกเขาดนกและคดคนการออกแบบปกตาง ๆ สำหรบการบน แตเครองบน. เรซนและฟลมของซาแรนมกเรยกวาโพลไวนลดนคลอไรดหรอ PVDC ถกนำมาใชเพอหอหมผลตภณฑมานานกวา 50 ป ซาแรนทำงานโดย. An 148 Polnocnokoreanskich Linii Lotniczych Thomas Alva Edison เปนนกประดษฐชาวอเมรกน […]