นโยบายรถยนตประหยดพลงงาน มาตรฐานสากล eco car 2 ภาครฐมนโยบายสงเสรมการใชรถประหยดพลงงาน ปลอดภยและนโยบายสงเสรมการลงทนในประเทศโดย. ปจจบนรถยนตเปนปจจยพนฐานทจำเปนตอการดำรงชวตของมนษย ยงรวมถงใชในการขนสงและการจราจร สงผลใหการขนสงและการจราจรเพม. แบบบ านผน งอ ฐ อย ต ดเน น ต องโชว […]