การเมองเมยนมาปวน ผลกระทบตอเศรษฐกจ-ลงทนไทย โดย THE STANDARD WEALTH 02022021. วจยกรงศรไดประเมนผลกระทบของโรคระบาดไวรสโควด-19 วาจะทำใหเศรษฐกจโลกหดตว 32 และเศรษฐกจอาเซยนจะลดลงราว 21-54 จากสถานการณปกต หากม. ไอเด ยการจ ดผ งห อง 9 […]