หากมาดวารถยนตไฟฟาปจจบนมเทาไร ปป 2011 รถยนตไฟฟาสะสมทวโลกประมาณ 51 ลานคน อยในประเทศจนเกนครงประมา 23 ลานคน อยในยโรป. อนสรณ ไดกลาวถงผลของรถยนตไฟฟา EV ทจะมตอเศรษฐกจไทย วาหากรฐบาลและภาคเอกชนขาดการเตรยมความพรอมตอพลวตของเทคโนโลยใหมๆ. พ พ ธภ ณฑ ห […]

วนน 25 มค กกวล. นายภคพงศกลาววา บอรดรบทราบรายงานผลเจรจาโครงการรถไฟฟาสายสเหลองสวนตอขยายฯจากสถานแยกรชดา-ลาดพราว ถงแยกรชโยธนระยะทาง 26 กม. ฝ น Pm 2 5 ต วป ญหาของคนเป น หอบห ด […]

ผลกระทบในมตของรฐ ดานทรพยากร รฐบาลจดสรรงบประมาณส าหรบบรหารจดการแรงงานตางดาวและด าเนนงานตอตาน การคามนษยเพมขนจากเดม. ความยากลำบากในการใชขวตในป 2020 เปนความยากลำบากอยางลนเหลอ อนเนองมาจากผลกระทบของการระบาดของโรคตดเชอไวรสโคโรนา 2019 หรอ โควด-19 ผล. ร หร อไม เราร วมก นสร […]

หลงจากประเทศไทยเกดวกฤตคาฝนละอองเกนมาตรฐาน หลายฝายทเกยวของไดมการเสนอนโยบายเพอแกปญหาน และหนงในนโยบายทถกพดถง. เลงเหนถงความสำคญของยานยนตไฟฟาทจะ เขามามบทบาทในอนาคต อกทงรถทผานการใชงานมานานแลวอาจจะปลอยกาซเรอนกระจกทมผลกระทบ. ร ว วช วโมงน พ ดลมไอเย น เคร องปร บอากาศเคล อนท เคร องทำความเย นเคล […]