Battery university ดงนนแลว รถยนตไฟฟาไมวาจะใชงานทไหนบนโลกควรจะตดตงระบบนมาดวย ซงรถยนตไฟฟาทขายในไทย section ราคาไมเกน 2 ลาน. ซงหนงในนนกคอ mg เอมจ รถนองใหมมาแรงเชอชาตองกฤษ สญชาตจน ภายใตการกมบงเหยนของ saic-cp ในขณะน ทไดชอวาเปน ขวญใจ. เอ […]