จะเหนไดวา แมรถยนตมอสองจะมยอดจดไฟแนนซเพยง 350000 บาท แตมคางวดสงถง 8271 บาท เปนระยะเวลากวา 60 งวด ซงใกลเคยงกบรถใหมระดบ B-Segment. รถยนตทวงอยบนถนนในประเทศไทย เชอไดวาเกน 80 ลวนเคยผานการผอนชำระกบสถาบนการเงนทงสน เปนความคดสวนตว เพราะดวยคาตว. Mitsubishi Lancer […]

ถกใจ 67303 คน 45 คนกำลงพดถงสงน. รวม 10 รถยนตทผอนไดสบาย ๆ ประมาณ 5000 บาทตอเดอน ป 2019 ใฝฝนอยากมรถสกคนไมใชเรองยาก เรารวมไวให 10 รถยนตทผอนสบาย ๆ เดอนหนง. […]