จงหวดทเคยมรถไฟผาน แตตอนนไมมแลวก – ระนอง เคยมรถไฟแยกจากชมพรเขาไปทคอคอดกระ แถวๆ อละอน ครบ แตรอทงไปแลวโดยกองทพ. ทางรถไฟสายตะวนออกเฉยงเหนอ แยกออกจากทางรถไฟสายเหนอทสถานรถไฟชมทางบานภาช โดยในเสนทางตอนลาง จะผานจงหวดสระบร จงหวด. ร ชกาลท ๗ เสด จถ งจ […]