ชตเตอร เปนหนงผไทยทดงมากๆ ซงไดฉายในป ๒๕๔๗ เปนผลงานกำกบของ บรรจง ปสญธนะกล กบ ภาคภม วงศภม นำแสดง. ชด เรองผ ๆ รอบโลก ฉบบการตน พบกบเรองเลาสดหลอนจากสยามประเทศ รวมถงภตผปศาจและสงลกลบทเลาขานกนมาแตโบราณ แตงโดย. เพชรพระอ […]