จกรยานทรงตว หรอ Balancing Bike นเปนทนยมมากในอเมรกา ยโรป และญปน ชวยใหเดกเลกวย 18 เดอน ไดเรยนรหลกการทรงตว หลกการควบคมทศทาง. หลกและวธการฝกการทรงตวมดงน ยนจบขาซาย ยอเขาขวาลงแตะพน กระทำ 3 – 5 ครง […]