หนงสอนทานภาษาองกฤษชดน เปนหนงสอทอานงายคะ เพราะสำหรบเดก ๆ 3-6 ป หรอผใหญทเพงฝกอานภาษาองกฤษ ทจะทำใหรจกคำ. อยากใหชวยแชรประสบการณกนหนอยคะ ใครกำลงฝกอย ใครฝกสำเรจแลว หรอใคร. ส อการสอนภาษาอ งกฤษ ป 1 Yahoo Image Search […]