อลบมภาพ เทยวตามแนวรถไฟฟา bts ไปเยอนยานฝงธนบร กบ. 2563 สำหรบ รถไฟฟาสายสทอง รถไฟฟานองใหม จากสถานรถไฟฟาบทเอสกรงธนบร ไปตามแนวถนนเจรญนคร ผาน. ส องรถไฟฟ าไร คนข บสายส ทอง ต ค […]