น อตราคาโดยสาร 15 บาทตลอดสาย. สวนโครงการรถไฟฟาในเมองจะมความถ 1-5 นาทตอเทยว ความเรว 80 กโลเมตรตอชวโมง ระยะหางระหวางสถาน 03-155. คอนโด Bangkok Feliz Krungthonburi Station คอนโด Lowrise ใกล […]